کلیدواژه‌ها = هەمزییەی عەرەبی
تعداد مقالات: 1
1. گەشتێکی قەسیدە هەمزییە عەرەبییەکەی نالی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 177-187

هادی رێزوان