نویسنده = ������������������ ��������
بازنمایی اجتماعیات در ادبیات کردی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 61-80

حسین محمدزاده