نویسنده = سیّداسعد شیخ احمدی
تعداد مقالات: 1
1. تطبیق ادبیات کردی با ادبیات فارسی در زمینه‌ی عروض و وزن شعر

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-14

سیّداسعد شیخ احمدی