اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 116
تعداد پذیرش 54
تعداد عدم پذیرش 17

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 94
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 47 %