اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 123
تعداد پذیرش 65
تعداد عدم پذیرش 17

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 108
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 53 %