پژوهشنامه ادبیات کردی (JOKL) - فرایند پذیرش مقالات