نویسنده = جمال احمدی
تعداد مقالات: 1
1. ریخت‌شناسی مَم و زین اثر احمد خانی بر اساس نظریه‌ی پراپ

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 57-76

جمال احمدی؛ آرزو برومندی