نویسنده = سید احمد پارسا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انتقادی کتب بدیع در زبان کردی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-15

سید احمد پارسا