نویسنده = محمد عزیزی
تعداد مقالات: 1
1. معناشناسی اشاره‌گرهای مکانی در کردی: رویکردی شناختی-کاربردی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 45-72

محمد عزیزی؛ رحمان ویسی‌حصار