کلیدواژه‌ها = شعر کردی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ساختاری داستان موسی و سنگتراش دردیوان میرزا احمد داواشی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 35-55

10.34785/J013.2020.942

شرافت کریمی؛ جمیل جعفری


2. جستاری در اساطیر منظومه‌ی کردی مم(mam) و زین(zin)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 59-74

شیرزاد طایفی؛ محسن رحیمی


3. نالی و استفاده از امثال و حکم در دیوان

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 25-50

جمال احمدی؛ کژال فداکار