کلیدواژه‌ها = پیرەمێرد
تعداد مقالات: 1
1. شێوەکانى نوستالیژیا لە شیعرەکانى پیرەمێرد و بەدر شاکر سەییاب دا

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 207-229

حەسەن سەرباز؛ سیوان محمد طاهر بینانی