بررسی تطبیقی سبک‌شناسانه‌ی قصیده «هه‌لوِ» سواره ایلخانی‌زاده و «النسرِ» عمر ابوریشه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشجوی دکتری دانشگاه بوعلی همدان

چکیده

تمثیل در گذشته و حال نقش مهمی را در ادبیات آموزشی ایفا کرده است و شاعران و نویسندگان بسیاری برای بیان هدف خود از آن بهره برده‌اند. دو داستانِ " النسر" سروده‌ی شاعر سوری عمر ابوریشه و «هه‌لو» سروده‌ی شاعر کُرد سواره ایلخانی‌زاده از جمله شعرهای تمثیلی هستند. هر دو عنوان " النسر" و «هه‌لو» به معنی عقاب است. دو قصیده از نظر شکل و محتوی، دارای ویژگی‌های مشترکی‌اند؛ در مقابل ویژگی‌های منحصر به خود را دارند که این امر زمینه را برای سبک‌شناسی تطبیقی فراهم کرده است. سبک‌شناسی تطبیقی لایه‌ای، سهم و نقش هر بخش از زبان را در شکل-گیری سبک هر فرد به روشنی نشان می‌دهد. این مقاله برای آشنایی با سبک دو شاعر در قصیده‌های مذکور می‌کوشد تا آنها آن را در سه لایه‌ی سبک‌شناسی آوایی، ساختاری یا نحوی و بلاغی مورد کاوش قرار دهد و با هم مقایسه و تطبیق کند. از جمله‌ی نتایج به دست آمده می‌توان به اشتراک بسیار در لایه‌ی نحوی و بلاغی اشاره کرد. روش تحقیق در این پژوهش نیز توصیفی ـ تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A stylistically comparative study Of HALLO ode by Swara Ilkhanyzade and ANNASR ode by Omar Abu Rishe

نویسندگان [English]

  • salahadin abdi 1
  • Naseh Mellayi 2
1 university of Buali sina
2 PhD student of Bu Ali Sina university
چکیده [English]

The allegory has played an important role in the teaching literature in the past and present and a lot of the poets and writers have used of that for their purpose. The tow story " ANNASR" has composed by Syrian poet Omar Abu Rishe and " Hallo" has composed by Kurdish poet Swara Ilkhanyzade are in this filed. The title of this tow stories means eagle. This tow stories formally and contently have same traits and also have special traits, so the context is available for comparative stylistics studies. The layer comparative stylistics shows brightly the share and the role of every part of language in forming the style of every one. This essay is trying to find and describe the style of the tow poets in these stories in three layers include phonetic, structural or synthetic and rhetoric together. Some of the results are subscription in the synthetic and rhetoric layers. The method in this essay is descriptive- analytic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stylistically study
  • Hallo
  • ANNASR
  • Swara Ilkhanyzade
  • Omar Abu Rishe