بررسی بازتاب نمادهای اسطوره ای در اشعار احمد شاملو و شیرکو بی کس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشکده ادبیات دانشگاه ارومیه

2 دانشگاه صلاح الدین اربیل گروه زبان فارسی

چکیده

«شیرکو بی کس» یکی از شاعران سرشناس ادبیات معاصر کردی است. بی کس شاعری است که مسایل اجتماعی، فقر فرهنگی و اقتصادی جامعۀ کرد را در آینۀ اشعار خود منعکس نموده است. بی کس از کسانی است که نیم نگاهی به روزگار دیرین تاریخ بشریت هم دارد و در شعر خود از نشانه‌ها و نمادهای اسطوره‌ای سود جسته است. وی برای غنی کردن شعر خود و تشویق و ترغیب مبارزان و جوانان، در اشعار و نوشته‌هایش از اسطورهای بومی و دیگر ملت‌ها استفاده نموده است. همچنین احمد شاملو یکی از برجسته ترین شاعران ادبیات معاصر ایران است که با شعر منثور شاملویی ماندگاری خود در عرصۀ ادبیات فارسی را تضمین کرده است. شاملو شاعری است که در خدمت مردم بود و شعرش خواستهای اجتماعی و سیاسی مردم و بیان دردهای مردم است. شاملو برای بازنمایی مسایل مردم از نمادها، به ویژه نمادهای اسطورهای، بهرۀ زیادی برده است. نمادهای اسطوره‌ای هم به شعر شاملو عمق بخشیده و بین گذشته و حال پیوند برقرار کرده است و هم شعرش را ادبیتر گردانیده است. همچنین شاملو به کمک این اسطوره ها توانسته است با توجه به فضای خفقان حاکم بر جامعه، با شیوه ای هنری بهتر از دردهای مردم و مشکلات آنان بگوید. وی در این راستا گاه از اساطیر ایرانی بهره برده است و گاه اساطیر جهانی و ملتهای دیگر را در شعرش به کار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the reflection of mythological symbols in the poems of Sherku Bikas and Ahmad Shamlu

نویسندگان [English]

  • ali dalaei milan 1
  • fahri soleyman 2
1 phd of Persian literature of urmia university
2 university of Salah aldin of Arbil
چکیده [English]

"Shirku Bikas" is one of the most significant poets of contemporary Kurdish literature
Bickas was a poet who reflected social issues, cultural and economical poverty of Kurdish society in the mirror of his poems. In particular, the struggles of the Kurds with the Ba'ath regime is a main topic that he has devoted much of his intellectual energy, time and emotions to it. Bickas was one of those who looked at the long history of humanity and in his poetry he has used mythological signs and symbols. In his poems and writings, he has used the myths of his nation and other nations to enrich his poetry and to encourage and motivate the fighters and the young people. Ahmad Shamlou is also one of the most prominent poets of contemporary Iranian literature whom by his prose poetry preserves its persistence in the field of Persian literature. Shamlou is a poet who serves the people and his poetry is the social and political demands of the community and the expression of people’s pain. In order to express the community’s issues, Shamlou has used a great deal of symbols, especially mythological symbols. Mythological symbols have deepened Shamlou's poetry and they have established a link between present and past and have made his poetry more literary. Besides all of these .With the help of mythological myths Shamlou has also been able to express the pain of the people and their problems better in an indirect and artistic way, in the face of the repression which governs the society. In achieving this gold he has used both the Iranian and the international myths. In this research it has been tried to investigate the use of mythological symbols in the poems of Sherku Bickas and Ahmad Shamlou.

کلیدواژه‌ها [English]

  • symbols
  • Myth
  • social and political poetry
  • Persian poetry
  • Shirku Bickas
  • Shamlou