تحلیل نشانه‌شناختی «ارمنی» پرتو کرمانشاهی و «زمستان» اخوان ثالث

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد ، ایران

چکیده

از میان سروده های مهدی اخوان ثالث «زمستان» از همه مشهورتر است. در سروده های کردی پرتو کرمانشاهی هم ظاهراً شعری که به «ارمنی» مشهور شده از همه نام آور تر است. در این پژوهش این دو سروده از دیدگاه محتوایی و نشانه شناختی بررسی و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که پرتو در سرایش «ارمنی» در دو سطحِ تصویر کلی و نشانه‌ها از «زمستان» اخوان ثالث متأثر بوده است. در طرح کلی، پناه بردن شبانه فردی بی خانمان به ساقی، درخواست از او، عدم اعتماد به افراد و هراس از محیط و در سطح نشانه شناسی تقابل نشانه‌هایی همچون: لولی/ آواره، ترسا/ ارمنی، جام/ شیشه و مانند آن، از موارد مشترک در دو اثر است. اما در سطح تأویل معنایی نشانه هایی که شعر اخوان را تأویل پذیر کرده، بسیار روشن تر از شعر پرتو است. هر چند دو بیت از سرودۀ پرتو نیز امکان تأویل متن و هم‌خوانی با سروده اخوان را فراهم می سازد. وجه افتراق دو اثر، طراوت و طنز سروده پرتو در مقابل جدیت شعر اخوان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Semantic Analysis of PartowKermanshahi's"The Armenian" and Akhavan's"The Winter"

نویسنده [English]

  • Mohammadreza Hasanijalilian
Lorestan u,Khoramabad. Lorestan, Iran
چکیده [English]

"The Winter" Among the songs of the Mahdi Akavan sales is the most famous; and in the Kurdish poems of Parto Kermanshahi the most famous is a poem known as "The Armenian". In this research, these two poems have been studied and analyzed from a conceptive and semiotic perspective. The results showed that Parto was influenced by "the winter" of Akhavan at the tow levels of general image and in signs of "The Armenian". In an outline, sheltering a homeless person at night to the Butler, asking him, distrust against the people, and fear of the environment, and at the semiotics level, the opposition of signs such as: Luli / Displaced, the Christian / The Armenian, Cup / Glass, and Like it, are common in two works,but at the semantic interpretation level, the signs that have made the Akhavan's poem more interpretable, are moreclear than the Parto's signs. However, the two Caplets of Partoare capable to interpretation. The distinction between the two works, are the freshness and humor of theParto's poem, against the seriousness of the Akhavan's Poem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Partv Kermanshahi
  • Akhavan sales
  • semiotic criticism
  • Winter
  • Armena