موقایه‌سه‌یه‌ک د نا‌ڤبه‌را هه‌فت په‌یکه‌را نزامیێ گه‌نجه‌وی و بەهرام و گوله‌نداما کوردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار زبان و ادبیات کردی، دانشگاه موش آلپ ارسلان، ترکیه

چکیده

سهرپێهاتیێن سلتانێن ئیرانا قهدیم د ناڤ چاندا رۆژهلاتێ ده بهلاڤ بوونه کو ئهو هن جاران وهک نڤیسکی، هن جاران ژی ل سهر زارێ داستانبێژان ڤه هاتنه نهقلکرن. یهک ژ وان چیرۆکان ژی سهرپێهاتیێن هوکومدارێ ساسانیان بههرامێ گور کو ئهو دگهل فۆرمێن جودا د ناڤ ملهتێن ئیرانی و دهردۆرا وێ چاندێ ده بهلاڤ بوونه. چیرۆکێن بههرامێ گور ژ ئالیێ نزامیێ گهنجهوی ڤه ب ناڤێ ههفت پهیکهر هاتیه نڤیسین. لێ د زمانێ کوردی ده ڤێ سهرپێهاتیێ ب ئاوایێ دەڤکی و ب فۆرمێن جودا خوه ههتا ئیرۆ ئینایه. د ڤێ گوتارێ ده ئهم ژی دێ موقایهسهیا ههفت پهیکهرا نزامیێ گەنجەوی دگهل چیرۆکا بەهرام و گولهنداما کوردی بکن. د ناڤا ڤان ههردو مهتنان ده مۆتیڤێن جودا، هێزا چاندا دهڤکی و گوههرینا بنگهها چیرۆکێ ژ ئالیێ ڤهگۆتنێ ڤه دێ بێنه بهراوهردکرن. ههر وسا تهسیرا ترانسفهرا د ناڤبهرا چاندا نڤیسکی یا دهڤکی ده تهسیرێن ل سهر بنگهها چیرۆکێ ژی دێ بێنه گوفت­وگۆکرن.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Haft Peykar by Nezami Ganjavi and Bahram and Golandam in Kurdish Literature

نویسنده [English]

  • Ayhan TEK
Associate Professor of Kurdish Language and Literature, Mus Alparslan University, Turkey
چکیده [English]

The history of Iranian kings at east has been quoted and circulated in both written and oral form. The history of Bahram Goor one of the rolers of Sasanid government has been quoted in various ways. Nezami Ganjavi has pointed to Bahram Goor’s in Haft Peykar. This article is a comparative study of Haft Peykar by Nezami Ganjavi and the story of Bahram and Golandam in Kurdish literature. This story also has been addressed in Kurdish folklore in different ways. In this study, we compare Haft Peykar and Bahram and Golandam. In these literary works, different motives are observable. The power of the oral culture and the changing in a narration of a story catalyzed the comparison process. We shall also concentrate on the textual and oral culture and their influences on the plot of the work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Haft Peykar
  • Nezami Ganjavi
  • Bahram and Golandam
  • Kurdish Literature
  • Persian Literature