اعضای هیات تحریریه

مدیر داخلی

یدالله پشابادی

زبان و ادبیات کردی استادیار گروه زبان و ادبیات کردی، دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~ypashabadi/
y.pashabadiuok.ac.ir


ویراستار کردی