اعضای هیات تحریریه

ویراستار ادبی

یدالله پشابادی - ویراستار کردی

زبان و ادبیات کردی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات کردی دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~ypashabadi/
y.pashabadiatuok.ac.ir


ویراستار کردی