اعضای هیات تحریریه

ویراستار ادبی

هیوا حسن‌پور - ویراستار فارسی

زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

hiva.hasanpooratgmail.com


ویراستار فارسی