نویسنده = محمدعلی گذشتی
تعداد مقالات: 1
1. انعکاس اوضاع اجتماعی در اشعار شیرکو بیکس

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-14

پیمان تباری؛ سید احمد پارسا؛ محمدعلی گذشتی