کلیدواژه‌ها = ئاوازی ناوەوە
تعداد مقالات: 1
1. جوانیناسی و شیعری هێمن

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 167-188

جعفر قهرمانی؛ سید اسعد شیخ احمدی