کلیدواژه‌ها = جدال(کشمکش)
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عنصر جدال در دو روایت «خسرو و شیرین» نظامی و «مم و زین» خانی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 19-44

جیهاد شکری رشید