ارتباط بینامتنی سروده‌های قاصد و حافظ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه، ایران

چکیده

در این جستار تلاش بر آن است تا پس از طرح مبانی نظری بینامتنیت و شرح اندکی از زندگی حاجی بکر آقای حویزی متخلص به قاصد، شاعر فارسی‌گوی کُرد عراقی، پیوند و ارتباط غزلیات وی با سروده‌های حافظ شیرین‌سخن به شیوه‌ی توصیفی-تحلیلی برمبنای نظریه‌ی بینامتنیت بررسی و تحلیل شود. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که سبک غزل‌های قاصد را شاید بتوان به دو دسته‌ی مستقل و بینامتنی یا مکالمه‌ی بیناد تقسیم نمود. سبک مستقل و به عبارتی دیگر سبک خودانگیخته‌ی قاصد در غزل‌های فراوانی از وی مشهود است. سبکی که با وجود داشتن ویژگی‌های امروزی به شیوه‌ی عراقی هم متمایل است و در این شیوه قاصد با داشتن پشتوانه‌های فرهنگی و تجربی خویش با خواجه‌ی شیراز و دیگر بزرگان ادب پارسی همنوا می‌شود. در سبک مکالمه‌ی بیناد یا بینامتنی گرایش وافر صوری و محتوایی وی را به کلام حافظ می‌توان دید. در دیوان قاصد حضور و کاربست متن و شعر حافظ به صورت سه مقوله‌ی بینامتنیت صریح و اعلام شده، بینامتنیت غیرصریح و پنهان‌شده و بینامتنیت ضمنی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Intertextual Relationship between Poems and Keepers

نویسنده [English]

  • fatemeh modarresi
Professor of Persian Language and Literature, Urmia University, Iran
چکیده [English]

In this essay, after attempting to elaborate on the theoretical foundations of intertextuality and a brief account of the life of Mr. Haji Bakr, a distinguished Iraqi Persian poet, Haji Bakr, his link and connection to his sonnets are described in a descriptive-analytic way. And be analyzed.
In this essay, after attempting to elaborate on the theoretical foundations of intertextuality and a brief account of the life of Mr. Haji Bakr, a distinguished Iraqi Persian poet, Haji Bakr, his link and connection to his sonnets are described in a descriptive-analytic way. And be analyzed.
In this essay, after attempting to elaborate on the theoretical foundations of intertextuality and a brief account of the life of Mr. Haji Bakr, a distinguished Iraqi Persian poet, Haji Bakr, his link and connection to his sonnets are described in a descriptive-analytic way. And be analyzed.
In this essay, after attempting to elaborate on the theoretical foundations of intertextuality and a brief account of the life of Mr. Haji Bakr, a distinguished Iraqi Persian poet, Haji Bakr, his link and connection to his sonnets are described in a descriptive-analytic way. And be analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ghased
  • hafez
  • intertextual