رویکرد عارفان مکتب زاگرس به عشق انسانی

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان

2 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان

چکیده

عرفان، از جمله موضوعات بحث برانگیز در جهان اسلام است که از زمان پیدایشش تاکنون رویکردهای مختلفی بدان شکل گرفته و طبقه‌بندی آن را به نحله‌های گوناگون موجب شده که از دیرباز تاکنون، تمام آن نحله‌ها را در دو مکتب خراسان و بغداد جمع کرده‌اند؛ اما با درنگ بر جریان عرفان در مناطق زاگرس، می‌توان جریانی متفاوت‌تر را از دو مکتب فوق بازشناخت که دارای ویژگی‌های منحصر به خود است. از جملۀ این ویژگی‌های منحصر به فرد، نوع نگرش متفاوت عارفان این مکتب به سیاست و عشق است که آن را از رویکردهای معمول در دیگر مکاتب جدا می‌کند. رویکرد این مکتب به مقولۀ عشق انسانی، از شاخصه‌های ممیّزی است که این مقاله با تکیه بر دیوان سه شاعر نامی عارف (محوی، ملای جزیری و مولوی کرد) به شیوۀ توصیفی تحلیلی به بیان آن می‌پردازد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که عارفان مکتب عرفانی زاگرس، عشق انسانی را در تضاد با عشق آسمانی نمی‌بینند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Attitude of Sufist Poet in Zagros to Virtual Love

نویسندگان [English]

  • Najmeddin Jabari 1
  • Soodabeh Asadi 2
1 University of Kurdistan
2 Graduated from University of Kurdistan
چکیده [English]

Beyhaqi, the renowned secretary of the Ghaznavid court, was a contemporary of Ferdowsi. In the history book he wrote after a career of being a court secretary for thirty-seven years, and revealing the details of the mannerisms and thoughts of the courtiers of the Ghaznavid dynasty, Beyhaqi, however, did not provide any indication to Ferdowsi and his interaction with Mahmoud's court. On the other hand, he cited the poetry of many poets for his most influential writing of history, yet he did not mention Shahnameh in his poetic evidence. Despite the consistency of the content of Shahnameh with the events Beyhaqi recounts in his historical account, he refrained from citing it, as if he deliberately ignored Ferdowsi and Shahnameh and did not see them worthy of mention in his history. This paper seeks to investigate Beyhaqi’s interaction with Ferdowsi and Shahnameh using an analytical-descriptive method, and collecting data in library research. This study shows that in Beyhaqi’s intellectual system, which resulted from rationalism and scrutiny, there was no place for myth, the mode Ferdowsi wrote Shahnameh, which was considered perplexing and unceremonious.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Humanity Love
  • Cosmic Love
  • Zagros Mystery School
  • Mahwi
  • Malay Jaziri
  • Mowlawi