تحلیل کهن‌الگوی سفر قهرمان در منظومه‌ی خورشید و خرامان الماس‌خان کندوله‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر مدارس آموزش و پرورش استان کرمانشاه

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی

چکیده

جوزف کمپبل الگوی جهانی نظریه‌ی تک‌ اسطوره‌ی سفر قهرمان را بر اساس آرای فروید و یونگ در واکاوی ناخودآگاه مطرح کرد و معتقد است که این کهن‌الگو جهانی است و داستان‌های همه‌ی ملل، قابلیّت مطابقت با آن را دارند. در این جستار که به شیوه‌ی توصیفی-تحلیلی انجام شده است، کهن‌الگوی سفر قهرمان را در منظومه‌ی غنایی-حماسی خورشید و خرامان الماس‌ خا‌ن کندوله‌ای، از آثار ادبی کردی، بررسی کرده‌ایم. هدف از این پژوهش، بررسی ویژگی‌های مراحل سفر در نظریه‌ی کمپبل و میزان مطابقت منظومه‌ی خورشید و خرامان با آن است. یافته‌ها نشان می‌دهد که این الگو در آثار روایی کردی نیز کاربرد دارد و مطابقت آن‌ها در مراحل هفده‌گانه‌ی این نظریه تأییدی بر جهانی بودن آن است و این منظومه در سه مرحله‌ی «عزیمت»، «تشرُّف» و «بازگشت» با الگوی سفر قهرمان کمپبل مطابقت دارد. قهرمان، خورشید خاور، به یاری کهن‌الگوی سفر در ناخودآگاهی جمعی از ناپختگی به پختگی، نوزایی و دانایی می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Archetype of Hero’s Journey in Almas-Khan Kandoolaei’s Khorshid and Kharaman

نویسندگان [English]

  • mohammad karimi 1
  • Khalil baygzade 2
1 Teacher of Kermanshah Education Schools
2 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Razi University,
چکیده [English]

Joseph Campbell introduced the universal archetype for the monomyth theory of hero’s journey according to Freud and Jung (regarding discovery of the unconscious). He conteded that this archetype is universal and stories in different countries imitate it. Drawing from analytical-descriptive method, the present study addresses the archetype of hero’s journey in a lyric-epic Kurdish poem entitled Khorshid and Kharaman by Almas-Khan Kandoolae. This study aims to examine different characteristics of the journey according to Campbell’s theory and the extent to which Khorshid and Kharaman imitates it. The findings demonstrate that the given archetype is utilized in Kurdish narrative works and the conformity of its seventeen stages with this theory highlights its universality. The mentioned poem imitates three stages, namely departure, initiation and return with regard to Campbell’s archetype of hero’s journey. Khorshid Khavar, the hero, moves from immaturity to maturity, revival and knowledge with the help of journey archetype in collective unconsciousness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khorshid and Kharaman
  • Almas-Khan Kandoolaei
  • Hero’s Journey
  • Joseph Campbell