دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 8، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-310 
10. نمادشناسی نقوش حیوانی در گلیم کردستان

صفحه 141-165

سارا صادقی؛ رضا رضالو؛ فرزاد فیضی