نویسنده = جعفر قهرمانی
تعداد مقالات: 2
1. لێکدانەوەی ئاستی زمانیی شیعری وەفایی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 223-259

جعفر قهرمانی


2. جوانیناسی و شیعری هێمن

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 167-188

جعفر قهرمانی؛ سید اسعد شیخ احمدی