نویسنده = ������������ ��������
نالی و استفاده از امثال و حکم در دیوان

دوره 1، شماره 1، آذر 1394، صفحه 25-50

جمال احمدی؛ کژال فداکار