هزینه انتشار

پژوهشنامه ادبیات کردی هیچ گونه هزینه ای بابت پردازش، بررسی، داوری و نشر مقالات از نویسندگان دریافت نمی کند.