هزینه انتشار

هزینه بررسی، داوری، ویراستاری، انتشار و چاپ مقاله در این نشریه شش میلیون ریال معادل ششصد هزار تومان است. نویسندگان مسئول محترم در مرحله پرداخت هزینه ها به فایل مقاله خود در سامانه نشریه مراجعه و وارد صفحه پرداخت الکترونیک می شوند و به صورت آنلاین اقدام به پرداخت هزینه می نمایند.