مجوز نمایه شدن در بانک اطلاعاتی "Directory of Research Journals Indexing"

مجوز نمایه شدن در بانک اطلاعاتی "Directory of Research Journals Indexing"

بنا به مجوز حاضر مجوز بانک اطلاعاتی "Directory of Research Journals Indexing" به صورت رسمی پژوهشنامه ادبیات کردی را نمایه کرد.