فرایند پذیرش مقالات

1. مطالعه دقیق راهنمای مؤلفان توسط نویسنده.

2. ثبت نام در سایت نشریه (jokl.uok.ac.ir) و دریافت نام کاربری و رمز عبور.

3. بارگذاری مقاله در پایگاه با فرمت خواسته شده و بارگذاری مجزای سایر فایل ها اعم از شکل، جدول، نام و مشخصات نویسندگان.

4. کنترل اولیه مقاله در دفتر مجله به منظور رعایت موارد مطرح شده اعم از قالب بندی، نحوه ارجاعات و تنظیم کتابنامه، کیفیت شکل ها و جداول و ... .

5. بررسی کلیات مقاله توسط دبیر تخصصی.

6. طرح مقاله در جلسه هیئت تحریریه و تصمیم گیری در خصوص تعیین داور.(در صورت احراز شرایط داوری: بدیع بودن موضوع، داشتن چهارچوب علمی، رسیدن به نتایج جدید و ...)

7. ارسال مقاله به داوران.

8. اعلام نتیجه از سوی داوران به دفتر نشریه.

9.ارسال به نویسنده جهت اعمال اصلاحات جزئی یا کلی.(در صورت درخواست اصلاحات از سوی داوران)

10. در صورت پذیرش مقاله، ارسال آن به ویراستار جهت ویرایش ادبی.

11.  صفحه بندی مقاله توسط مسئول فنی.

12. ارسال گواهی پذیرش برای نویسنده / نویسندگان مقاله.

13. قرار گرفتن مقاله در نوبت چاپ.

14. انتشار مقاله.