کسب رتبه "ب" نشریه از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

کسب رتبه "ب" نشریه از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشنامه ادبیات کردی با کسب 665.5 امتیاز از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به اخذ رتبه "ب" در ارزیابی سال 1399 شد.

برای صفحه نشریه در کمیسیون نشریات علمی اینجا را ملاحظه کنید.