اهداف و چشم انداز

پژوهشنامه ادبیات کردی نشریه علمی پژوهشکده کردستان شناسی دانشگاه کردستان است که با نظارت و مسئولیت علمی هیئت تحریریه منتشر می‌شود. هدف اصلی این نشریه، ایجاد زمینه و امکان مناسب برای بررسی و تحلیل نقادانۀ جنبه‌های گوناگون آثار ادبی کردی، به ویژه بر مبنای دیدگاه‌های انتقادی و نظریه‌های ادبی معاصر است و از این رو، فارغ از دورۀ زمانی آثار بررسی شده، اولویت انتشار با مقالاتی است که در عین روشمندی علمی، برخوردار از تحلیل‌های مبتنی بر مبانی نظری مشخص باشند. این نشریه تلاش می کند بستری سازنده جهت شناخت عمیق‌تر و نوین از میراث ادب کردی اعم از آثار کهن و معاصر فراهم نماید. این دوفصلنامه تلاش می کند تا به موارد زیر دست یابد:

  •  تبیین، نقد و تحلیل علمی آثار ادبی
  • ارائه نظریه و بیان دیدگاه های نوین در خصوص جریان های ادبی معاصر
  • تبیین و تفسیری نوین از آثار ادبی در حوزه شعر، ادبیات داستانی و نمایشی
  • نقد آثار ادبی معاصر از منظر رویکردهای نوین انتقادی همراه با نوآوری
  • معرفی سبک، بوطیقا و ویژگی های بلاغی آثار ادبی
  • مطالعه تطبیقی ادبیات کردی با ادبیات معاصر پارسی و ادبیات جهان به گونه ای روشمند
  • تحلیل و بررسی ادبیات شفاهی کردی
  • معرفی و طبقه بندی انواع ادبی در دوره معاصر