اهداف و چشم انداز

پژوهشنامه ادبیات کردی دانشگاه کردستان است که با نظارت و مسئولیت علمی سردبیر و هیئت تحریریه منتشر می‌شود. هدف اصلی این نشریه، ایجاد زمینه و امکان مناسب برای بررسی و تحلیل نقادانۀ جنبه‌های گوناگون آثار ادبی کردی، به ویژه بر مبنای دیدگاه‌های انتقادی و نظریه‌های ادبی معاصر است و از این رو، فارغ از دورۀ زمانی آثار بررسی شده، اولویت انتشار با مقالاتی است که در عین روشمندی علمی، برخوردار از تحلیل‌های مبتنی بر مبانی نظری مشخص باشند. نهایتاً این نشریه بستری است برای شناخت عمیق‌تر و جدیدتر از میراث ادب کردی اعم از آثار کهن و معاصر.

این دوفصلنامه تلاش می کند تا به موارد زیر دست یابد :

-         تبیین، نقد و تحلیل عالمانه در آثار ادبی

-         ارائه نظریه و بیان دیدگاههای تازه در جریان ادبی معاصر

-         تبیین و تفسیری نو از آثار ادبی در حوزه شعر، داستان، طنز و ادبیات نمایشی

-         نقد آثار ادبی معاصر با رویکردی خاص همراه با نوآوری 

-         معرفی سبک، بوطیقا و برجستگی های بلاغی آثار ادبی

-         مطالعه تطبیقی در حوزه ادبیات معاصر پارسی و ادبیات جهانی بر گونه ای روشمند

-         معرفی و یا طبقه بندی انواع ادبی در دوره معاصر