اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 145
تعداد پذیرش 77
تعداد عدم پذیرش 18

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 123
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 53 %