اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 362
تعداد پذیرش 157
تعداد عدم پذیرش 108

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 125
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 144 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 3373 روز
درصد پذیرش 43 %