مواجهه با سرقت ادبی

«این نشریه پیرو کمیته اخلاق انتشار (COPE)  است و از استانداردهای بالای اخلاقی مطابق با قوانین اخلاقی پیروی می کند.»

“This journal is following of Committee on Publication Ethics (COPE) and complies with the highest ethical standards in accordance with ethical laws”.

 

پژوهشنامه ادبیات کردی به طور معمول مقالات ارسالی را جهت بررسی سرقت ادبی از طریق سامانه همانندجو ارائه شده از سوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (IranDoc) پردازش می کند. پس از بارگذاری متن مقاله در سامانه همانندجو، نتیجه بررسی مشاهده می شود. بدیهی است سقف همانندجویی در مدرک ارائه شده از سوی سامانه مذکور ده درصد می باشد و مقالات با همانندی بیشتر از آن مورد پذیرش قرار نمی گیرند. آدرس سامانه همانندجو پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران:

https://tik.irandoc.ac.ir