نویسنده = �������������� ��������
گەشتێکی قەسیدە هەمزییە عەرەبییەکەی نالی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 177-187

هادی رێزوان