نویسنده = ����������������������� ������������ ������������� ���������������