نویسنده = �������� ���������� ��������������
بازتاب سیمای آل و یاران پیامبر (ص) در اشعار کردی و فارسی ماموستا بێخود

دوره 4، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 55-71

عبدالله رسول نژاد؛ عادل ملکی