کلیدواژه‌ها = شێوەکانى نوستالیژیا
شێوەکانى نوستالیژیا لە شیعرەکانى پیرەمێرد و بەدر شاکر سەییاب دا

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 207-229

حەسەن سەرباز؛ سیوان محمد طاهر بینانی