رویکرد عارفان مکتب زاگرس به عشق انسانی

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان

2 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان

چکیده

عرفان، از جمله موضوعات بحث برانگیز در جهان اسلام است که از زمان پیدایشش تاکنون رویکردهای مختلفی بدان شکل گرفته و طبقه‌بندی آن را به نحله‌های گوناگون موجب شده که از دیرباز تاکنون، تمام آن نحله‌ها را در دو مکتب خراسان و بغداد جمع کرده‌اند؛ اما با درنگ بر جریان عرفان در مناطق زاگرس، می‌توان جریانی متفاوت‌تر را از دو مکتب فوق بازشناخت که دارای ویژگی‌های منحصر به خود است. از جملۀ این ویژگی‌های منحصر به فرد، نوع نگرش متفاوت عارفان این مکتب به سیاست و عشق است که آن را از رویکردهای معمول در دیگر مکاتب جدا می‌کند. رویکرد این مکتب به مقولۀ عشق انسانی، از شاخصه‌های ممیّزی است که این مقاله با تکیه بر دیوان سه شاعر نامی عارف (محوی، ملای جزیری و مولوی کرد) به شیوۀ توصیفی تحلیلی به بیان آن می‌پردازد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که عارفان مکتب عرفانی زاگرس، عشق انسانی را در تضاد با عشق آسمانی نمی‌بینند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Attitude of Sufist Poets in Zagros to Virtual Love

نویسندگان [English]

  • Najmeddin Jabari 1
  • Soodabeh Asadi 2
1 University of Kurdistan
2 Graduated from University of Kurdistan
چکیده [English]

Mysticism is one of the most challenging subjects in the Islamic world. Its multifarious approaches to spiritual wayfaring and interaction with society from the second century AH to the present have led to its classification into different categories. The two schools of Khorasan and Iraq are the summation of such categories. Despite their commonalities in the foundations, the two schools have differences in superstructure and method, which the proponents of each school have described in their treatises. However, by studying mysticism in the Zagros region, it is possible to recognize a distinct current from the above two schools, with its own unique characteristics. The different approach of the mystics of the Zagros mystical school towards human love is one of its distinguishing features from the aforementioned schools. The present paper is an attempt to scrutinize such features based on the poetical works of three mystical poets (Mahvi, Malaye Jaziri and Mewlewi Kurd), in a descriptive-analytical manner. The findings show that the mystics of the Zagros mystical school do not see human love as opposed to heavenly love.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Love
  • Heavenly Love
  • Zagros Mystical School
  • Mahvi
  • Malaye Jaziri
  • Mewlewi Kurd