بررسی تطبیقی مؤلفه‌های رمانتیک در اشعار خلیل مطران و بیسارانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی زبان و ادبیات عربی دانشگاه کردستان

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 دانشجوی دانشگاه کردستان

چکیده

مکتب ادبی رمانتیک در اواخر قرن هجدهم و تحت تأثیر تحولات و جریان­های فکری و سیاسی طبقات متوسط اجتماعی، در کشورهای اروپایی شکل گرفت. در ادبیات عربی، خلیل مطران به عنوان طلایه­دار مکتب رمانتیک شناخته شده است. طبیعت سحرانگیز لبنان، استعداد ذاتی، عواطف و احساسات لطیف و افکار انتقادی مطران، او را در این راه یاری نمود. در ادبیات کردی نیز مولوی کُرد به مثابه برجسته‌ترین شاعر این مکتب شناخته شده است. اما با توجه به اینکه بیسارانی بیش از به یک و نیم قرن پیش از مولوی زیسته و شاخصه­های مکتب رمانتیک در سراسر اشعار وی موج می­زند، می‌توان نتیجه گرفت که یکی از پیشگامان مکتب رمانتیک در ادبیات کردی، بیسارانی است. ازاین­­رو، نگارندگان مقاله در صدد آنند که با روشی توصیفی-تحلیلی، ضمن شناساندن این شاعر توانمند به خوانندگان فارسی زبان، پیشگام بودن وی را در مکتب رمانتیک نشان داده و همچنین با تکیه بر مکتب تطبیقی آمریکایی، اشعار رمانتیک او را با اشعار رمانتیک خلیل مطران، شاعر معاصر عرب، مورد تطبیق و بررسی قرار دهند. یافته­های پژوهش، ضمن توجه به پیشتاز بودن هر دو شاعر در این مکتب ادبی، این امر را نشان داده است که هر دو شاعر از بیشتر مولفه‌ها و شاخصه‌های رمانتیسم بهره جسته‌اند و در این میان نخست توصیف طبیعت سپس خیال‌پردازی و احساس سرشار دارای بیشترین بسامد هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Romantic Elements in the Poetry of Khalil Mataran and Mamousta Besarani

نویسندگان [English]

  • Mohsen Pishvaiialavi 1
  • parvin yousefi 2
  • Golbaahar Naderi 3
1 Faculty of Arabic Language and Literature, in Kurdistan University
2 PhD student in Arabic Language and Literature, Hamedan, Bu Ali Sina University
3 Student of Kurdistan University
چکیده [English]

The Romantic School was founded in the late eighteenth century under the influence of political and intellectual developments and social classes. The Characteristics of this school, as opposed to the classical school, are: emotional power, honest experience, love of beauty and exemplary patterns, strange feeling, love of the home, love of nature and melt in it. In Arabic literature, Khalil Matran is known as the pioneer of the Romantic school. The fascinating nature of Lebanon, her innate talent, gentle emotions and critical thinking helped her in this way. In Kurdish literature, Molavi is also known as the pioneer of this school.However, given that Besarani lived almost a century and half before Molavi and the characteristics of the Romantic school thrive throughout her poetry, the pioneer of the Romantic school in Kurdish literature was Bismarani, whose work has been mostly neglected by researchers. The authors of the article seek to identify this poet by the means of a descriptive-analytical method, to prove that he is a pioneer in the Romantic school and also to rely on the American adaptive school of Romantic poetry with the romantic compare and study the romantic poems of contemporary Arab poet Khalil Matran .The findings confirm that both poets are pioneers in Romanticism and have shown that both poets took advantage of all the romantic features, first describing nature then fantasy and love of the home.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Romantic School
  • American Comparative School
  • Khalil Matran
  • Besarani