نمادشناسی نقوش حیوانی در گلیم کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری باستان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار باستان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

ایران با دارا بودن اقوام متعدد، در بافت گلیم، صاحب هنر شاخصی در جهان است. این هنر پُربار در غرب ایران خصوصاً استان کردستان جلوه­های گوناگونی از طرح‌پردازی دارد. با اینکه در این استان با ماشینی­شدن بافته­ها و رواج تولیدات کارخانه‌ای که اغلب هنرهای دستی را تحت الشعاع قرار داده است، هنوز در روستاها و در میان عشایر، گلیم‌بافی دیده می‌شود؛ با این حال، هنر گلیم‌‌بافی­ کردی نیز کم‌کم در حال فراموشی است. بررسی و پژوهش در نمادپردازی خاص نگاره­های بافته‌شده در متن گلیم‌های کردی، کاری ضروری و مهم است. نقوش مندرج در گلیم‌ها را می‌توان به چند بخش دسته‌بندی کرد: نقوش حیوانی، هندسی، ابزارآلات و گیاهی. در این مقاله که به بررسی نمادشناسانۀ نقوش حیوانی اختصاص دارد، هدف این است که نقوش و نگاره­های حیوانی سه نمونه از گلیم­­های کردی استان کردستان بررسی شود. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی - تحلیلی است و جمع­آوری اطلاعات از منابع کتابخانه­ای و شناسایی نمونه گلیم‌ها به شیوه‌ی میدانی صورت گرفته است. این نمادها تداعی‌گر معانی گوناگونی دربارۀ فرهنگ کردستان هستند. نقش­های بافته‌شده در گلیم‌های کردستان برگرفته از طبیعت پیرامون زندگی کردها و با الگوپذیری از باورها و ریشه در اعتقادات فرهنگ این مردم دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Symbols of the Animal Designs of Kurdistan Glim

نویسندگان [English]

  • Sara Sadeghi 1
  • Reza Rezalou 2
  • Farzad Feizi 1
1 PhD Candidate of Archeology, Mohaghegh Ardabili University
2 Associate Professor of Archeology, Mohaghegh Ardabili University
چکیده [English]

Iran, with its many ethnicities, has a remarkable art in the context of glim. West of Iran, especially in Kurdistan province, this art is full of various manifestations of planning. In the province of Kurdistan, with the woven machinery and the widespread factory production, which often overshadows the handicrafts, it is still found in villages and among the glimbafi tribes, so Kurdish glimmers are no exception and the industry is slowly being forgotten. The importance of this art and the symbolic type of paintings woven into the text of the caricature calls for the necessity and importance of this research. The present article examines the animal motifs of Kurdish carpets and the symbols of animal carpets in the carpets of Kurdistan province. Hence (3 samples of cartridges) were purposively selected. This article is a descriptive-analytical one and the data collection from library sources and field sample identification is obtained. These symbols convey different meanings about Kurdish culture. The motifs include animal, geometric, tooling and plant motifs, which are discussed in this article. The woven roles in this art are based on the nature of his life and his modeling of beliefs and roots in the beliefs of the Kurdish people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • symbols
  • Gullim
  • Animal Motifs
  • Kurdistan province