شناسنامه عملی شماره

شناسنامه علمی شماره

چکیده

 
دوره ششم، شماره 1، پیاپی 9،  بهار و تابستان 1399

 صاحب امتیاز: پژوهشکدهکردستان­شناسی، دانشگاه کردستان
شاپا چاپی:2645-3657
شاپا الکترونیک: 0039-2717

دوره ششم، شماره 1، پیاپی 9، بهار و تابستان 1399

مدیر مسؤول: نجم‌­الدّین جبّاری
استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، ایران
سردبیر: سید احمد پارسا
 استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، ایران
جانشین سردبیر: بختیار سجادی
دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه کردستان، ایران
ناشر: دانشگاه کردستان
مدیر داخلی: یدالله پشابادی
استادیار گروه زبان و ادبیات کردی، دانشگاه کردستان، ایران
ویراستار زبان فارسی: فرهاد محمدی
دکترای زبان و ادبیات فارسی
ویراستار انگلیسی: سروه منبری
دانشجوی دکتری مترجمی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران
ویراستار زبان کردی: مظهر ابراهیمی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات کردی
مدیر وب‌سایت: سیدساجد حسینی
کارشناس ارشد زبان انگلیسی
صفحه‌‌آرا: موسسه هنر مدرن

 

عنوان مقاله [English]

Issue Information