جایگاه کهن الگوی اصل مادینه در اشعار شیرکو بیکس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه صلاح الدین، اربیل، عراق

چکیده

«مام مِهین» از جمله کهن‌الگوهای معرفی شده از سوی کارل گوستاو یونگ، روانشناس سویسی، است که به بخش ناخودآگاه ذهن مربوط می‌شود. این نمونه­ی ازلی نمودهای مثبت و گاه منفی دارد. در فرهنگ آریایی مام مهین (اصل مادینه) معنایی بسیار گسترده دارد و از آن دسته کهن‌‌الگوهایی است که با شرایط جغرافیایی و تاریخی و فرهنگی، انتقال آن از خودآگاه به ناخودآگاه اتفاق افتاده است تا مانع از نابودی آن گردد. با توجه به پیشینه­ی زن سالاری در فرهنگ آریایی و حضور ایزدبانوان مختلفی از قبیل ناهید و آناهیتا کهن‌الگوی مام مِهین در اشعار شیرکو بیکس به‎عنوان یک شاعر کردزبان که از فرهنگ آریایی تاثیر پذیرفته، نمود یافته است. در این پژوهش، سعی نگارندگان بر آن است تا با استفاده از شیوة تحلیلی- توصیفی و به صورت تبیینی نشان دهند که شیرکو توانسته است هر دو جنبة مثبت و منفی این کهن‌الگو را در اثر هنری خود آشکار سازد؛ به‌گونه­ای که تصاویر ارائه شده از سوی شیرکو هم به معنای مثبت تمایل داشته و هم در دنیایی از زشتی‌ها و تیرگی‌ها نمود یافته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که شعر شیرکو تصویری روشن، ناب و کامل از مام مهین ارائه داده است که در عین تحمل تمام سختی‌ها و دردها، قابل ستایش است. این شیوه­ی بازنمایی ناشی از نگاه وسیع و تسلط این شاعر کردزبان بر حوزة فرهنگی کردها است که اغلب به گونه­ای ناخودآگاه نمایان می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Archetype of the Feminine Principle in Sherko Bekas’ Poetry

نویسندگان [English]

  • Saghar Salmaninejad mehrabadi 1
  • Jihad Rashid 2
1 Assistant Professor, K. N. Toosi University Technology, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Persian Language and Literature, Salahaddin University, Erbil, Iraq
چکیده [English]

The archetype of the motherland, related to the unconscious and defined by Swiss psychiatrist, Carl Gustav Yung, includes positive and negative interpretations and is observed in Arian culture. The motherland archetype carries a broad meaning, and it is the first example to be transferred from the senses to the interior, depending on the geographical, historical, and cultural conditions, before extinction. According to Kurdish feminist culture and based on the presence of different female deities like Anahita and Nahid, Sherko Bekas, as a renowned Kurdish poet, is under the direct impact of the Aryan culture and employs the examples of the motherland in his poems. In the present study, the researchers, while using an analytical descriptive, attempt to argue that Sherko Behas manages to demonstrate both the positive and negative aspects of this archetype in his works. The way in which Sherko employs the poetic images expresses the positive meanings; on the other hand, he also points to the negative connotations including disgust and impurity. The result of the present analysis shows that Bekas’ poems represent a clear and beautiful picture of the architype of the motherland, which, although carrying senses of torment and pain, rather deserves praise. This treatment demonstrates the broad view of the Kurdish poet of Kurdish culture, represented in an unconscious way in his poetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sherko bekas
  • Female Principle
  • poetry
  • goddesses
  • Motherland