بازتاب ویژگی‌های فرهنگی و اقلیمی در شعر بومی گرّوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

اگرچه در مناطق گوناگون تلاش‌هایی برای تدوین تاریخ ادبیّات کردی صورت گرفته ‌است، اما عدّه‌ای از مورّخان کرد به ادبیّات کردی به ‌تمامی پرداخته‌اند و عدّه‌ای دیگر به ادبیّات محلِّ زندگی خود. نویسندۀ کتاب سیمای بیجار گرّوس و مشاهیر آن را می‌توان در گروه دوم جای داد. از آنجا که آثار شاعرانی که در مقاله حاضر مورد بررسی قرارگرفته‌اند – به‌جز چهار نفر – تا زمان نگارش مقالۀ حاضر منتشر نشده‌ است، اثر مذکور، تألیف محمّدعلی کوشا، به عنوان منبع اصلی این پژوهش انتخاب شده‌ است. این مقاله به خوانش ویژگی‌های زبانی، فرهنگی، باورهای مذهبی، پوشش و محیط بومی در آثار شاعران منطقۀ گرّوس می‌پردازد. روش پژوهش توصیفی–تحلیلی است و داده‌ها به شیوۀ کتابخانه‌ای و سندکاوی جمع­آوری شده و با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسی شده‌اند. نتیجه این پژوهش بیانگر متعهد نبودن شاعران آن دیار نسبت به مسائل اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of Cultural and Climatic Features in Garous Local Poetry

نویسنده [English]

  • Yadollah Mohammadi
Ph.D. Candidate in Persian Language and Literature, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Although efforts have been made to compile the history of Kurdish literature in different regions, Some of the Kurdish historians have studied the literature of the Kurdish nation in its entirety, and some others have only addressed the history of Kurdish literature in their place of residence. The author of The Image of the Garousi Bijar and Its Famous People is included in the second group. Since the works of the poets who have been studied in this research – except for four of them – have not been published until the writing of this article, the mentioned book, written by Mohammadali Koosha, was selected as the major source of this research. The present study analyses the linguistic, cultural, and religious beliefs, as well as the ground cover and indigenous characteristics in Garous region poets’ works. The research method is descriptive-analytical and the data were collected by the library and document analysis and were analyzed using the content analysis method. The result of this research showed that the poets of the region are not committed to social issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kurdish language
  • Local literature
  • Garous
  • Culture
  • Indigenous environment