شناسنامه عملی شماره

مطالب عمومی

چکیده

دوره ششم، شماره 2، پیاپی 10،  پاییز و زمستان 1399

 صاحب امتیاز: پژوهشکدهکردستان­شناسی، دانشگاه کردستان
شاپا چاپی:2645-3657
شاپا الکترونیک: 0039-2717

دوره ششم، شماره 2، پیاپی 10، پاییز و زمستان 1399

مدیر مسؤول: نجم‌­الدّین جبّاری
استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، ایران
سردبیر: سید احمد پارسا
 استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، ایران
جانشین سردبیر: بختیار سجادی
دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه کردستان، ایران
ناشر: دانشگاه کردستان
مدیر داخلی: یدالله پشابادی
استادیار گروه زبان و ادبیات کردی، دانشگاه کردستان، ایران
ویراستار زبان فارسی: فرهاد محمدی
دکترای زبان و ادبیات فارسی
ویراستار انگلیسی: سروه منبری
دانشجوی دکتری مترجمی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران
ویراستار زبان کردی: مظهر ابراهیمی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات کردی
مشاور نمایه‌سازی: زانیار محمدپور
فارغ التحصیل گروه حقوق، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
مدیر وب‌سایت: پویا مباشری
دانشجوی کارشناسی زبان و ادبیات کردی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
صفحه‌‌آرا: موسسه هنر مدرن

عنوان مقاله [English]

Issue Information