در جستجوی آزادی یا گریز از آن: تحلیلی روانکاوانه از رمان حصار و سگهای پدرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

حصار و سگ‌های پدرم، عنوان اولین رمان شیرزاد حسن، نویسندۀ پرآوازه کرد است که از نظر منتقدان نقطۀ عطفی در ادبیات کردی به شمار می­رود. در نگاه نخستین درونمایۀ اصلی اثر «پدر کشی» به نظر می­رسد؛ اما با دقت در ژرفنای آن، روایت قدرت، خود کامگی و سلب آزادی اهالی حصار توسط پدر سلطه­جو است. حدیث نفس­های هذیان گونۀ راوی، روایت نامنتظم، فضای وهم‌آلود و ترسناک، وجود انواع ناکامی­ها، تعارضات، عقده­ها، خشم و امیال سرکوب شده و در نهایت واکنش تخریبی (حذف فیزیکی پدر)، قابلیت بررسی این اثر را از دیدگاه روانکاوی فراهم می‌کند. نگارندۀ مقاله با به کارگیری مفاهیم روانکاوانۀ اریک فروم، از جمله شخصیت سادیستی، شخصیت مازوخیستیی، همرنگی ماشینی، واکنش تخریبی و دیگر مفاهیم مربوطه، جزئیات متن را به روش روانکاوانه (تحلیل محتوای آشکار برای رسیدن به محتوای پنهان) تحلیل کرده، انگیزه­ها و علل اصلی واکنش­های راوی و افراد حصار را در زمان حیات پدر و بعد از کشتن او، بیان کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In Search of, or Escape from, Freedom? A Psychoanalytic Analysis of Sherzad Hassan’s My Father's Fence and Dogs

نویسنده [English]

  • Masomeh Motamedniya
PhD in Persian Language and Literature, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

My Father's Fence and Dogs is the title of the first novel by Shirzad Hassan, the celebrated writer, and is considered by critics as a turning point in Kurdish novel. At first glance, the main theme of the work seems to be patriarchy, but carefully in its depth, the narrative focuses on the power and selfishness of freedom of the fence by the father as a dictator. The narrator's delusional souls, irregular narration, eerie and scary atmosphere, existence of all kinds of failures, conflicts, entanglements, anger and repressed desires, and finally the destructive reaction (physical elimination of the father), all provide the present study with a psychoanalytical treatment. Using psychological concepts such as sadistic personality, masochistic personality, machine color, destructive reaction and so on, the author addresses the details of the text in a psychoanalytic way and analyzes the overt content in order to reach the hidden content. The research also focuses on the motivations as the main reasons for the reactions of the narrator and the people of the fence during the life of the father and after his killing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • My Father's Fence and Dogs
  • Sherzad Hassan
  • Psychoanalytic Analysis
  • Liberation Mechanisms
  • Eric Fromm