بررسی تطبیقی نشانه شناسی مفهوم «عشق» در مجموعه های هوای تازه اثر احمد شاملو و آینه های کوچک اثر شیرکو بیکس بر اساس نظریۀ رمزگان دانیل چندلر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی، گروه ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، ایران

2 استادیار، گروه ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، ایران

3 استادیار، گروه ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، ایران.

چکیده

از دید نشانه­شناسان، ما در دنیایی از نشانه­های کلامی و غیرکلامی زندگی می­کنیم که در انتقال و بازنمایی اغراض آدمی تأثیرگذار هستند. در علم نشانه­شناسی، این نشانه­ها که به واسطۀ وجود رمزگان­ها، و روابط علی و معلولی معنادار شده­اند، بررسی می­شوند. دانیل چندلر با نظریۀ رمزگان­های پنج گانۀ خود توانست زوایای جدیدی از این علم را تشریح کند. در شعر معاصر فارسی، احمد شاملو در مجموعۀ هوای تازه بسیاری از نشانه­های کلامی و غیرکلامی را به کار گرفته است تا مضامین متعددی از جمله عشق را تبیین کند. در شعر او، عشق صرفاً پدیده­ای جسمانی و مرتبط با ویژگی­های زیستی آدمی نیست و خوشه­های معنایی متنوعی دارد. در ادبیات کُردی نیز شیرکو بیکس، عشق را دقیقاً به مثابۀ مفهومی رمزگانی در سروده‌هایش به کار گرفته که در ورای ابعاد رمزی آن، کلیتی از روابط انسانی، اجتماعی و حتی سیاسی را به وسیله آن، بازآفرینی نموده است. بازخوانی این معانی و منظورشناسی اغراض شاملو و بیکس از طریق کاربست نظریۀ چندلر امکان­پذیر می­شود. نتایج تحقیق حاضر نشان می­دهد شاملو و بیکس با ذکر نشانه­هایی صریح و ضمنی در متن اشعار، عشق را به عنوان پدیده­ای چندبعدی مطرح کرده و موضوعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را با آن گره زده­اند. این نوآوری که هر یک از این شاعران به آن نائل شده است، در تأویلی شدن سروده­های عاشقانه­اشان در مجموعه­های هوای تازه و آینه­های کوچک مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Concept of Love in Ahmad Shamloo's Fresh Air and Sherko Bekas's Small Mirrors Based on Daniel Chandler's Theory of Cryptography

نویسندگان [English]

  • Hiwa Naderi 1
  • Mohammad Ali Khaledyan 2
  • Hassan Ali Abbaspour Esfeden 3
1 PhD student in Persian Language and Literature, Department of Persian Literature, Islamic Azad University, Gorgan Branch, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Persian Literature, Islamic Azad University, Gorgan Branch, Iran
3 Assistant Professor, Department of Persian Literature, Islamic Azad University, Gorgan Branch, Iran.
چکیده [English]

From the point of view of semioticians, we live in a world of verbal and non-verbal signs that are effective in conveying and representing human intentions. In semiotics, these signs, which are made meaningful by the existence of cryptocurrencies and causal relations, are examined. Daniel Chandler was able to explain new aspects of this science with his theory of the five cryptocurrencies. In contemporary Persian poetry, Ahmad Shamloo has used many verbal and non-verbal cues in his collection of Fresh Air to explain various concepts, including love. In his poetry, love is not just a physical phenomenon related to human biological characteristics and has various semantic clusters. In Kurdish literature, too, Sherko Bekas uses love precisely as a cryptic concept in his poems, which, beyond its symbolic dimensions, recreates a whole of human, social and even political relations. The reinterpretation of these meanings and the semantics of Shamloo and Bekas intentions is possible through the application of Chandler's theory. The results of the present study show that Shamloo and Bekas, by mentioning explicit and implicit signs in the text of the poems, have introduced love as a multidimensional phenomenon and have linked social, political and cultural issues with it. This innovation, achieved by each of these poets, has been effective in interpreting their love poems in fresh air collections and small mirrors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahmad Shamloo
  • sherko bekas
  • Fresh Air
  • Small Mirrors
  • love
  • Chandler
  • codes