بررسی تطبیقی نشانه شناسی مفهوم «عشق» در مجموعه های هوای تازه اثر احمد شاملو و آینه های کوچک اثر شیرکو بیکس بر اساس نظریۀ رمزگان دانیل چندلر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی، گروه ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، ایران

2 استادیار، گروه ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، ایران

3 استادیار، گروه ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، ایران.

10.34785/J013.2021.295

چکیده

از دید نشانه­شناسان، ما در دنیایی از نشانه­های کلامی و غیرکلامی زندگی می­کنیم که در انتقال و بازنمایی اغراض آدمی تأثیرگذار هستند. در علم نشانه­شناسی، این نشانه­ها که به واسطۀ وجود رمزگان­ها، و روابط علی و معلولی معنادار شده­اند، بررسی می­شوند. دانیل چندلر با نظریۀ رمزگان­های پنج گانۀ خود توانست زوایای جدیدی از این علم را تشریح کند. در شعر معاصر فارسی، احمد شاملو در مجموعۀ هوای تازه بسیاری از نشانه­های کلامی و غیرکلامی را به کار گرفته است تا مضامین متعددی از جمله عشق را تبیین کند. در شعر او، عشق صرفاً پدیده­ای جسمانی و مرتبط با ویژگی­های زیستی آدمی نیست و خوشه­های معنایی متنوعی دارد. در ادبیات کُردی نیز شیرکو بیکس، عشق را دقیقاً به مثابۀ مفهومی رمزگانی در سروده‌هایش به کار گرفته که در ورای ابعاد رمزی آن، کلیتی از روابط انسانی، اجتماعی و حتی سیاسی را به وسیله آن، بازآفرینی نموده است. بازخوانی این معانی و منظورشناسی اغراض شاملو و بیکس از طریق کاربست نظریۀ چندلر امکان­پذیر می­شود. نتایج تحقیق حاضر نشان می­دهد شاملو و بیکس با ذکر نشانه­هایی صریح و ضمنی در متن اشعار، عشق را به عنوان پدیده­ای چندبعدی مطرح کرده و موضوعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را با آن گره زده­اند. این نوآوری که هر یک از این شاعران به آن نائل شده است، در تأویلی شدن سروده­های عاشقانه­اشان در مجموعه­های هوای تازه و آینه­های کوچک مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Concept of Love in Ahmad Shamloo's Fresh Air and Sherko Bekas's Small Mirrors Based on Daniel Chandler's Theory of Cryptography

نویسندگان [English]

  • Hiwa Naderi 1
  • Mohammad Ali Khaledyan 2
  • Hassan Ali Abbaspour Esfeden 3
1 PhD student in Persian Language and Literature, Department of Persian Literature, Islamic Azad University, Gorgan Branch, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Persian Literature, Islamic Azad University, Gorgan Branch, Iran
3 Assistant Professor, Department of Persian Literature, Islamic Azad University, Gorgan Branch, Iran.
چکیده [English]

From the point of view of semioticians, we live in a world of verbal and non-verbal signs that are effective in conveying and representing human intentions. In semiotics, these signs, which are made meaningful by the existence of cryptocurrencies and causal relations, are examined. Daniel Chandler was able to explain new aspects of this science with his theory of the five cryptocurrencies. In contemporary Persian poetry, Ahmad Shamloo has used many verbal and non-verbal cues in his collection of Fresh Air to explain various concepts, including love. In his poetry, love is not just a physical phenomenon related to human biological characteristics and has various semantic clusters. In Kurdish literature, too, Sherko Bekas uses love precisely as a cryptic concept in his poems, which, beyond its symbolic dimensions, recreates a whole of human, social and even political relations. The reinterpretation of these meanings and the semantics of Shamloo and Bekas intentions is possible through the application of Chandler's theory. The results of the present study show that Shamloo and Bekas, by mentioning explicit and implicit signs in the text of the poems, have introduced love as a multidimensional phenomenon and have linked social, political and cultural issues with it. This innovation, achieved by each of these poets, has been effective in interpreting their love poems in fresh air collections and small mirrors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahmad Shamloo
  • Sherko Bekas
  • Fresh Air
  • Small Mirrors
  • love
  • Chandler
  • codes
منابع و مآخذ
الف) فارسی
بارت، رولان. (1395). بارت و سینما. ترجمۀ مازیار اسلامی، تهران: گام نو.
بیکس، شیرکو. (1382). آینه­های کوچک. ترجمه عزیز ناصری، ناشر: مترجم.
پروینی، خلیل و همکاران. (1390). «بررسی تطبیقی مسیح(ع) در شعر ادونیس و شاملو» مجلۀ پژوهش­های زبان و ادبیات تطبیقی. دورۀ 2، شمارۀ 7، صص 52-25.
پورنامداریان، تقی. (1371). سفر در مه. تأملی در شعر احمد شاملو، تهران: چشم و چراغ.
چندلر، دانیل. (1387). مبانی نشانه­شناسی. ترجمۀ مهدی پارسا، تهران: سورۀ مهر.
دستغیب، عبدالعلی. (1373). نقد آثار احمد شاملو. چاپ پنجم، تهران: آروین.
دینه­سن، آنه ماری. (1389). درآمدی بر نشانه­شناسی. ترجمۀ مظفر قهرمان، چاپ چهارم، تهران: پرسش. 
زرقانی، مهدی. (1383). چشم­انداز شعر معاصر ایران. تهران: ثالث.
سجودی، فرزان. (1390). نشانه­شناسی کاربردی. چاپ دوم، تهران: علم.
شاملو، احمد. (1346). از هوا و آینه­ها. مجموعه اشعار عاشقانۀ احمد شاملو، تهران: اشرفی.
صدیقی، بهزاد. (1388). «نشانه­شناسی (نگاهی به کتاب مبانی نشانه­شناسی نوشتۀ دانیل چندلر ترجمۀ مهدی پارسا)»، مجلۀ ناقد. شمارۀ 67، صص 95-93.
مجابی، جواد. (1381). شناخت­نامۀ احمد شاملو. چاپ سوم، تهران: قطره.
نامورمطلق، بهمن. (1390). «نشانه­شناسی و فرهنگ»، مجموعه مقالات نشانه­شناسی فرهنگی. به کوشش امیرعلی نجومیان، تهران: سخن، صص 32-11.
ب) انگلیسی
Belsey, Catherine. (1980). Critical Practice. London: Methuen.
Eco, Umberto. (1976). A Theory of Semiotics. Bloomington, London: Macmillan.
Jakobson, Roman. (1960). "Closing Statement: Linguistics and Poetics", in Sebeok (ed), first part reprinted as 'the Speech Event and the Functions of Language'. No 29, p.p 350-377.
Jameson, Fredric. (1972). The Prison- House of Language. Princeton: Princeton University Press.
Hall, Stuart. (1973). "Enconding/ decoding", in Center for Cotemporary Cultural Studies. No27, p.p 1972-1979.
Leach, Edmund. (1976). Culture and Communication: an Introduction to the Use of Structuralist Analysis in Social Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press.
Nichols, Bill. (1981). Ideology and the Image: Social Representation in the Cinema and other Media. Bloomington: Indiana University Press.
White, Hayden. (1973). Metahistory: the Historical Imagination in Nineteenth century Europe. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.