بررسی تأثیر متغیرهای اجتماعی سن، تحصیلات و جنسیت بر فرایند قلب واجی بر اساس زبانشناسی اجتماعی تنوع گرا: مطالعۀ موردی “chokla” «چوب» در کردی هورامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبانشناسی، گروه آموزش زبان و زبانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبانشناسی، دانشگاه کُردستان، سنندج، کردستان، ایران

3 دانشیار گروه زبان و ادبیات انگیسی و زبانشناسی، دانشگاه کردستان، سنندج، کردستان، ایران

چکیده

در پژوهشِ کمی حاضر، تأثیر سه متغیر جنسیت، سطح تحصیلات و سن بر یک تنوع واجی (فرایند قلب واجی در واژۀ [tʃoklæ]) در کُردی هورامی گویش پاوه در یک گروه 60 نفره (30 مرد و 30 زن) در چهار ردۀ سنی بر اساس زبان‌شناسی اجتماعی تنوع‌گرا بررسی گردید. روش اجرا بدین‌صورت بود که داده­های گردآوری‌شده از طریق مصاحبه با گروه اصلی، با داده­های گردآوری‌شده از گروه معیار که شامل تعدادی از زنان و مردان بی­سواد بالای 60 سال بود، مقایسه گردید و درنهایت فرایند قلب واجی در واژۀ [tʃoklæ] که دارای بیشترین میزان تفاوت در بین گروه معیار و گروه اصلی بود برای بررسی انتخاب شد. یافته­های پژوهش نشان داد که متغیر­های سن و جنسیت با تنوع واجی موردبررسی، ارتباط معناداری دارند، و چون میزان معنادار بودن رابطۀ سطح تحصیلات با میزان وقوع فرایند قلب واجی در واژۀ معیار [tʃoklæ] بیشتر از 0.5 (α=0.683) است، بنابراین بین سطح تحصیلات و قلب واجی در واژۀ [tʃoklæ] ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین، نتایج نشان داد که میزان تأثیر جنسیت بر فرایند قلب واجی در واژۀ معیار  [tʃoklæ]بیش از سن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Social Variables of Age, Education and Gender on Metathesis Based on Variationist Sociolinguistics: A Case Study ‘Chokla’ in Hawrami Kurdish

نویسندگان [English]

  • Nadia Safiee 1
  • Ebrahim Badakhshan 2
  • Masoud Dehghan 3
1 Ph.D. Student in Linguistics, Department of English Language and Linguistics, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 Associate Professor, English and Linguistics Department, Faculty of Language and Literature, University of Kurdistan, Sanandaj, Kurdistan, Iran
3 Associate Professor, English and Linguistics Department, Faculty of Language and Literature, University of Kurdistan, Sanandaj, Kurdistan, Iran
چکیده [English]

This research report presents a quantitative investigation into the impact of social variables including age, education and gender on a specific phonological variation (Metathesis in word [tʃoklæ]) in the Hawrami language, specifically the Paveh dialect. The study examines a group of 60 individuals (30 men and 30 women) across four different age groups, utilizing the variationist sociolinguistics framework. Data collected from the main group is compared to data gathered from a standard group of illiterate men and women over 60 years of age. The study focuses on metathesis of the word [tʃoklæ], which exhibits the most differences between the standard and main groups. The research findings indicate a significant relationship between age and gender variables and the phonological diversity under study. The level of education, however, does not show a significant relationship with the occurrence of the metathesis process in the word [tʃoklæ], as the rate of significance of the relationship is greater than 0.5 (α=0.683). Additionally, the results demonstrate that gender has a greater impact on the metathesis process in the word [tʃoklæ] than age.

کلیدواژه‌ها [English]

  • variationist sociolinguistics
  • phonological process
  • metathesis
  • Hawrami Kurdish
Al-Wer, E. (2002). Education as a speaker variable. In A. Rouchdy (Ed.), Language contact and language conflict phenomena in Arabic. New York: Routledge Curzon.
Ahmadkhani , M.R. (2008). A study of phonological metathesis in middle Iranian and
          modern Iranian from the point of view of synchronic, diachronic and optimality.Mystic          
          literature and mythology, No. 12 [In Persian].
Ahmadkhani , M.R. , Kord Zafarnloo Kamboziya, A. and Haji Hassanlu, L(2017). Social Phonology: case study of phonological metathesis in Persian. Language researches, 4(7): 21-37. [In Persian].
Baranowski, M. (2013). Sociophonetics. In R. Bayley, R. Cameron, & C. Lucas (Eds.), The Oxford handbook of sociolinguistics (pp. 403- 424).Oxford: Oxford University Press.
Crowhurst, M & Trechter, S. (2014).Vowel-rhotic metathesis in Guarayu, International Journal of American Linguistics 80, 127–173.
Czaplicki,R. &  Bartłomiej, R. (2013). metathesis in English. An account based on perception and frequency of use, Lingua 137, 172–192.
Dabir Moghaddam, M. (2015). Typology of Iranian languages. Tehran: Samt. [In Persian].
Docherty, G. J., & Foulkes, P. (2005). Glottal variants of (t) in the Tyneside variety of      English: An acoustic profiling study. In W. J. Hardcastle & J. Mackenzi Beck (Eds.), A figure of speech—A Festschrift for John Laver (pp. 173–199). London, UK: Lawrence Erlbaum.
Edwards, O. (2017). Epenthetic and contrastive glottal stops in Amarasi. Oceanic Linguistics, 56, 415–434.
Estaji, A.(2011). Analysis of the process of phonological metathesis in Persian.
  Language and linguistics.Pp. 130-146 [In Persian].
Harrington, J., Palethorpe, S., & Watson, C. (2007). Age-related changes in fundamental frequency and formants: A longitudinal study of four speakers. Proceedings of the 8th Annual Conference of the International Speech Communication Association. Antwerp: International Speech Communication Association.
Hay, J., & Drager, K. (2007). Sociophonetics. Annual Review of Anthropology, 36, 89-103.
Hume, B. (2007) The Interaction of Internal and External Factors in Metathesis and Deletion. Oxford: Oxford university press.
Kord Zafarnloo Kamboziya, A. (2012). Phonetic metathesis in Persian and some other
Iranian dialects. Politeness and Language, Shahid Bahonar University Journal. No. 23 [In Persian].
Labov, W. (1966). The Social Stratification of English in New York City. Washington, DC: Center for Applied Linguistics.
Labov, W. (1972 b). Sociolinguistic Patterns. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Labov, W. (1963). The social motivation of a sound change. Word, 19, 273–309.
Labov, W. (1966). The social stratification of English in New York City (1st Ed.). Washington DC: Center for Applied Linguistics.
Poplack,Sh and Tagliamonte, S.(2001). African American English in the Diaspora. In the series Language in Society 30. Oxford: Blackwell.  
Sankoff, D. (1988a). Sociolinguistics and syntactic variation. By F.J. Newmeyer. Cambridge: CambridgeUniversity Press.
Tagliamonte, Sali A. (2008). Variationist Sociolinguistics: Change, Observation, Interpretation. Wiley-Blackwell Publishers.
Weinreich U. and W. Labov and M. Herzog .(1968). Empirical Foundations for a Theory of Change, Directions for Historical Language Linguistics: A Symposium. By Winfred Lehmann and Malkiel, Austin. University of Texas: Yakov Press.