اعضای هیات تحریریه

مدیر داخلی

یدالله پشابادی

زبان و ادبیات عربی، زبان و ادبیات کردی استادیار زبان و ادبیات کردی، دانشگاه کردستان، ایران

research.uok.ac.ir/~ypashabadi/
y.pashabadiuok.ac.ir


ویراستار کردی