اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

عبدالله رسول نژاد

زبان و ادبیات عربی دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کردستان، ایران

research.uok.ac.ir/~arasoulnejad/
a.rsoulnezhaduok.ac.ir
08733724789
0000-0002-4125-9073


علایق پژوهشی:

متن پژوهشی، ادبیات تطبیقی، نقد ادبی، بلاغت