فراخوان دریافت مقاله

فراخوان دریافت مقاله

مقاله ارسالی باید  حاصل کار پژوهشی  و علمی باشد  و قبلاً در نشریة دیگری اعم از داخلی یا خارجی، یا عیناَ درمجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ نشده باشد.