نویسنده = �������������� ������ �� ����������
بررسی سبک‌شناختی داستان تولّد جهانگیر و جنگ‌نامه‌ی ایران و تورانیان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 33-60

نجم ّ الدین جبّاری؛ فرهاد پرموز